Úvod

        Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad je škola s dlouholetou tradicí. Její význam vzrůstá i tím, že je spádovou školou pro nejbližší okolní obce - Holasice, Opatovice, Popovice, Rajhradice a Syrovice.

Školní rok 2016/2017 jsme zahájili 1. září tradičním způsobem. Žáci druhé až deváté třídy byli přivítáni svými třídními učiteli v osm hodin a po slavnostním zahájení se rozešli domů. Žáci prvního ročníku poprvé vstoupili do školní budovy na ulici Masarykova 96 téhož dne v devět hodin. Nové prvňáčky ve školní tělocvičně přivítala místostarostka Rajhradu Mgr. Magda Mlejnková a ředitel školy. Prvňáčci obdrželi pamětní list Města Rajhrad a Almanach k 80. výročí zřízení měšťanské školy v Rajhradě. Ve třídách je čekaly nové učebnice, další školní pomůcky a drobné dárky. Třídní učitelkou I.A třídy je Mgr. Lenka Bubrinková, I.B třídy Mgr. Dana Suchánková. Do prvních tříd letos nastoupilo 44 dětí.

Školu navštěvuje 476 žáků, 236 žáků je na 1. stupni ZŠ a 240 žáků na 2. stupni ZŠ. Ve všech třídách vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola - základ života“. Žáci mohou využívat i školská zařízení, kterými jsou školní klub, školní družina, školní jídelna a výdejna stravy na budově Masarykova.

Díky dobré spolupráci s MěÚ Rajhrad doznala naše základní škola mnohých změn i po stránce oprav a údržby. O těchto prázdninách jsme na budově Havlíčkova vyměnili staré nevyhovující hliníkové rozvody elektřiny za nové, školu jsme vymalovali a na chodbách máme nové kazetové stropy.

Během prázdnin jsme také podali výzvu do projektu OP VVV „Šablony na ZŠ TGM Rajhrad 2016“. V rámci tohoto projektu jsme ve škole rozšířili činnost školního poradenského pracoviště, ve kterém jsou výchovný poradce, školní metodik prevence, dva speciální pedagogové, psycholog, logoped a šest asistentů pedagoga, kteří se budou věnovat především dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

V loňském školním roce svoje pedagogické působení ukončila Mgr. Danuše Opluštilová a Mgr. Zdeňka Málková. Za jejich dlouholetou práci pro rajhradskou školu jim patří velké poděkování. V září učitelský sbor doplnili Mgr. Lenka Bubrinková (1. stupeň), Mgr. Radek Hajný (ČJ-D), Mgr. Ivana Čápková (Př-Z) a Mgr. Veronika Vlasáková (M-F).

Doufáme, že tento školní rok bude stejně úspěšný, jako ty předcházející.

                                                                                                            PaedDr. Zdeněk Motlíček

                                                                                                                    ředitel školy