Úvod

  Zahájení školního roku 2017/2018 na ZŠ TGM Rajhrad

    Školní rok 2017/2018 jsme zahájili 4. září tradičním způsobem. Žáci druhé až deváté třídy byli přivítáni svými třídními učiteli v osm hodin a po slavnostním zahájení se rozešli domů. Žáci prvního ročníku poprvé vstoupili do školní budovy na ulici Masarykova 96 téhož dne v devět hodin. Nové prvňáčky ve školní tělocvičně přivítala místostarostka Rajhradu Mgr. Magda Mlejnková a ředitel školy. Prvňáčci obdrželi Almanach k 80. výročí zřízení měšťanské školy v Rajhradě a ve třídách je čekaly nové učebnice, další školní pomůcky a drobné dárky. Třídní učitelkou I.A třídy je Mgr. Jana Jansová, I.B třídy Mgr. Renata Kopřivová a I.C třídy Mgr. Zuzana Hanáková. Do prvních tříd letos nastoupilo 59 dětí.

    Školu navštěvuje 489 žáků, 241 žáků je na 1. stupni ZŠ a 248 žáků na 2. stupni ZŠ. Žáci jsou rozděleni do 22 tříd. Ve všech třídách vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola - základ života“. Žáci mohou využívat i školská zařízení, kterými jsou školní klub, školní družina, školní jídelna a výdejna stravy na budově Masarykova.

    Díky dobré spolupráci s MěÚ Rajhrad doznala naše základní škola mnohých změn i po stránce oprav a údržby. O těchto prázdninách jsme na budově Masarykova vyměnili staré nevyhovující hliníkové rozvody elektřiny za nové, zmodernizovali jsme toalety, pořídili nové šatní skříňky a celou školu jsme vymalovali.

    Během prázdnin jsme také podali výzvy do projektů IROP a MAS, ve kterých bychom na budově Havlíčkova 452 chtěli opět zmodernizovat učebny informatiky, upravit okolí školy a budova by se mohla stát bezbariérovou. Dále pokračujeme v projektu „Šablony na ZŠ TGM Rajhrad 2016“. V rámci tohoto projektu jsme ve škole rozšířili činnost školního poradenského pracoviště, ve kterém pracují výchovný poradce, školní metodik prevence, dva speciální pedagogové, psycholog a asistenti pedagoga, kteří se budou věnovat především dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

    V loňském školním roce svoje pedagogické působení ukončila PaedDr. Jana Vávrová. Za její dlouholetou práci pro rajhradskou školu jí patří velké poděkování. V září učitelský sbor po mateřské dovolené doplnila Mgr. Zuzana Hanáková (1. stupeň) a Mgr. Lukáš Pakosta (TV/AJ).

Doufáme, že tento školní rok bude stejně úspěšný, jako ty předcházející.

 

 

PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy