Úvod

Zahájení školního roku 2018/2019 na ZŠ TGM Rajhrad

Školní rok 2018/2019 jsme na ZŠ TGM Rajhrad zahájili v pondělí 3. září.  Nové prvňáčky  ve školní tělocvičně na budově Masarykova přivítala místostarostka Rajhradu Mgr. Magda Mlejnková a ředitel školy PaedDr. Zdeněk Motlíček. Po slavnostním zahájení se i s rodiči přesunuli do svých tříd, kde byli seznámeni s provozem školy a čekaly je zde nové učebnice, další školní pomůcky a drobné dárky. Třídní učitelkou1.A třídy je Mgr. Marie Novotná, 1.B třídy Mgr. Dagmar Štěpánová. Nastoupilo 49 prvňáčků.

Žáci druhé až deváté třídy byli přivítáni svými třídními učiteli v osm hodin a po slavnostním zahájení se rozešli domů. Celkem školu navštěvuje 521 žáků, 245 žáků je na 1. stupni ZŠ a 276 žáků na 2. stupni ZŠ. Ve všech třídách vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola - základ života“. Žáci mohou využívat i školská zařízení, kterými jsou školní klub, školní družina, školní jídelna a výdejna stravy na budově Masarykova.

O těchto prázdninách jsme v suterénu na budově Havlíčkova vyměnili staré nevyhovující hliníkové rozvody elektřiny za nové, ve školní kuchyni máme nové rozvody vody, odpady, nové obklady a dlažbu, celý suterén a některé třídy jsme vymalovali, ve 4 třídách je nová podlaha. Na školním klubu jsme vytvořili 2 nové třídy, kde se učí žáci 5. ročníku. Na budově Masarykova jsme dokončili opravu sociálního zařízení v přízemí budovy a z třídy  MŠ jsme vytvořili třídu základní školy, čímž se nám opět uvolnila učebna informatiky. Celková cena těchto rekonstrukcí činila cca 3 300 000 Kč a byla hrazena z prostředků zřizovatele, tedy Města Rajhrad.

V průběhu prázdnin jsme začali realizovat projekt MAS Podbrněnsko „Investice do budoucna na ZŠ TGM Rajhrad.“ Zmodernizovali jsme všechny učebny přírodních věd o nové interaktivní tabule, obě učebny informatiky mají 62 nových počítačů, pořídili jsme nový server, máme nové rozvody počítačové sítě, revitalizovali jsme park v okolí školy, v 2. podlaží máme bezbariérové WC. Celková výše projektu činí 3 951967 Kč, je předfinancována Městem Rajhrad, který se podílí finanční spoluúčastí ve výši 5 procent z celkové částky.

Dne 31. 8. 2018 jsme ukončili projekt OP VVV „Šablony na ZŠ TGM Rajhrad 2016“ a od 1. 9. 2018 zahájili v rámci projektu OP VVV „Šablony na ZŠ TGM Rajhrad 2018“. V rámci tohoto projektu na naší škole pracuje školní psycholog, školní speciální pedagog, budou pracovat kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub a proběhne projektový den ve škole.  Celková částka dotace činí 1 524 867 Kč.

Od 1. 9. 2018 díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje pokračujeme v projektu „Živo za plotem“. Projekt je zaměřený na ochranu životního prostředí a ochranu zvířat. Škola má v současné době certifikovanou Přírodní zahradu, ve které se hospodaří bez použití pesticidů, ekologicky šetrným způsobem. Chováme v ní ovce, kozy, drůbež a králíky. O tato zvířata se učí starat a mít zodpovědnost žáci z chovatelského kroužku. Žáci se budou zúčastňovat přírodovědných výukových programů a exkurzí, budeme podporovat útulky pro opuštěná zvířata. Získané prostředky z dotace budou využity především pro zabezpečení welfare chovaných zvířat, výukové programy žáků a personál, jenž se podílí na celém projektu. Dotace činí 400 000 Kč a bude ukončena 31. 7. 2019.

V loňském školním roce svoje pedagogické působení ukončila Mgr. Eliška Svobodová. Za její dlouholetou obětavou práci pro naši základní školu jí patří velké poděkování.  Dále od nás odešli  Mgr. M. Chmelařová a Mgr. L. Pakosta. V září učitelský sbor doplnili  Mgr. M. Novotná (1. třída), Mgr. V. Kopecká (4. třída), Mgr. J. Kučerová (ČJ/Z), Ing. S. Vitulová (Př/Ch), Mgr. O. Vlašicová (ČJ/AJ) a Mgr. K. Koudelná (TV).

Doufáme, že tento školní rok bude stejně úspěšný, jako ty předcházející.

                                                                                        PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy