základní škola

 

Základní škola TGM Rajhrad
 
Základní škola T. G. Masaryka má dvě budovy. V hlavním areálu, který se nachází na ulici Havlíčkova, sídlí ředitelství, ekonomický úsek, školní kuchyně s jídelnou a školní klub. Učí se zde žáci od 4. do 9. ročníku. Zároveň zde pracuje školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, asistent pedagoga, koordinátor pro výchovné poradenství, vedoucí dyslektických kroužků). Kromě kmenových tříd je zde mnoho zmodernizovaných odborných učeben, jako např. fyzika - chemie, jazyková laboratoř, dvě učebny informatiky, učebna přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, keramiky, dílny, učebna v přírodě. V říjnu 2023 byla otevřena nově vystavěná budova sportovní haly.
V budově na ulici Masarykova jsou třídy 1. – 3. ročníku, v této budově jsou také tři oddělení školní družiny a pracují zde s dětmi pracovníci školního poradenského pracoviště. Žáci mají k dispozici moderní učebnu informatiky.
Zařízení odborných učeben obou budov prošlo zásadní modernizací v roce 2009/2010 z prostředků EU v rámci projektu „Modernizace ZŠ Rajhrad“. Na modernizaci výukových metod jsme získali prostředky z projektu OP VK. Každá třída i odborná učebna je vybavena učitelským počítačem a interaktivní tabulí. Pro komunikaci s učiteli, žáky a rodiči využíváme program Edupage